Informace

Kontakty

Odbor životního prostředí – odpadové hospodářství města

Ing. Zuzana Sedláková

tel.: +420 481 366 161
e-mail: odpady@turnov.cz

 

Místní poplatek za odpad

Zastupitelstvo Města Turnov vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato platba je stanovena od roku 2003 pro každou fyzickou osobu mající trvalý pobyt ve městě a pro každého, kdo vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům na území města.

pdfVyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Správu poplatku vykonává finanční odbor MěÚ Turnov:

Pavlína Hozdecká, budova Antonína Dvořáka 335, dveře 202
tel.: +420 481 366 214
e-mail: p.hozdecka@mu.turnov.cz

Zdeňka Salačová, budova Antonína Dvořáka 335, dveře 202
tel. +420 481 366 202
e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení poplatku za odpad?

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Ohlášení lze učinit osobně, písemně nebo elektronicky.

S sebou je potřeba mít občanský průkaz, doklad o povolení k pobytu.

pdf  Přiznání k místnímu poplatku – odpady

Aktuální výše poplatku pro rok 2021 je stanovena ve výši 660 Kč na osobu a rok.

Poplatek je možné hradit bezhotovostním převodem na účet Městského úřad Turnov, v hotovosti do pokladny, finanční odbor, kancelář č. 202, poštovní poukázkou nebo platební kartou.

Číslo účtu pro platbu poplatku za odpad:
50032-1263075359/0800

Variabilní symbol pro platbu na účet lze získat na finančním odboru (Pavlína Hozdecká, Zdeňka Salačová). Přidělený variabilní symbol se nemění a používá se i v následujících letech.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, případně ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.

Komunální odpad

Zastupitelstvo Města Turnova vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem nepodnikajících osob na území Města Turnov, která upravuje nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města.

pdfVyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Popelnice na směsný komunální odpad

Ve městě Turnov si pořizují občané popelnice na směsný komunální odpad na vlastní náklady. Počet nádob na směsný komunální odpad je stanoven na základě počtu trvale hlášených obyvatel na čísle popisném. Na každou osobu s trvalým pobytem, byl limit 20 litrů na jeden týden. Popelnice musí být označena známkou, kterou vydává odbor životního prostředí.

Od začátku listopadu 2021 se mění limit pro směsný komunální odpad. Na každou osobu s trvalým pobytem je limit 10 litrů na jeden týden.  

V případě poškození popelnice a nutnosti její výměny je potřeba vrátit známku z poškozené popelnice zpět na OŽP, kde Vám bude následně vydána známka nová, v souladu se stanovenými limity.

V případě nejasností raději před zakoupením popelnice na směsný komunální odpad kontaktujte odbor životního prostředí, kde Vám bude sděleno, jak velkou popelnici si můžete zakoupit.

Co udělat, když mou popelnici svozová společnost nevyvezla?

Kontaktujte Technické služby Turnov, s.r.o., se kterými má město Turnov zajištěnou smlouvu o svozu odpadu.

Telefonní kontakt: tel. +420 481 321 030, +420 481 322 294

Co udělat, když byla moje popelnice při svozu poškozena?

Technické služby Turnov k výměně poškozených popelnic

Kontaktujte Technické služby Turnov, s.r.o., se kterými má město Turnov zajištěnou smlouvu o svozu odpadu.

Telefonní kontakt: tel. +420 481 321 030, +420 481 322 294

V případě poškození popelnice a nutnosti její výměny je potřeba vrátit známku z poškozené popelnice zpět na OŽP, kde Vám bude následně vydána známka nová, v souladu se stanovenými limity.