Popis projektu

Aktuálně nastavený systém svozu ve městě

Město Turnov má v tuto chvíli nastaven kombinovaný systém odvozného a donáškového systému nakládání s odpady. Pro směsný komunální odpad je zaveden systém odvozný, to znamená, že každá nemovitost má své sběrné nádoby na směsný komunální odpad, které jsou v pravidelných intervalech vyprazdňovány.

Na celém území města Turnov je možné pro papír, plast a sklo využít systém donáškový. To znamená, že na území města jsou vytvořena sběrná místa (tzv. hnízda), kde jsou umístěny sběrné nádoby. Občané města mohou využít také pytlového sběru tříděných odpadů, který je zaveden pro papír, plast, nápojový karton a směsné kovy.

V Turnově je prováděn také sběr biologicky rozložitelného odpadu přímo od občanů. Město od roku 2009 průběžně nakupovalo nádoby na tento druh odpadu a zapůjčovalo je do jednotlivých domácností.

V průběhu let množství směsného komunálního odpadu roste. Směsný komunální odpad je v současné době z větší části odvážen do spalovny. Množství papíru a plastu, který je vysbírán prostřednictvím veřejné sběrné sítě se v průběhu let výrazně nemění. To nejsou příliš pozitivní statistiky. Proto se město rozhodlo pro radikálnější změny.

Nový systém odděleného sběru tříděných odpadů

Pro obyvatele rodinných nebo menších bytových domů bude zaveden svoz papíru, plastu a bioodpadu přímo od jednotlivých domácností (z míst, kam dojede svozová technika).

Město Turnov získalo na nákup nádob na tříděné odpady dotaci z Operačního programu Životní prostředí, tedy z financí Evropské unie. Město hradí ze svých prostředků pouze 15 % podílu celkových nákladů na pořízení všech nádob.

Věříme, že drtivá většina z vás využije možnosti bezplatné zápůjčky popelnic, přesně podle potřeby Vaší domácnosti. Třiďme odpad! Má to smysl, a nejen ekonomický :)

A proč město zavádí tento nový systém?

Přibližně 60 % váhy odpadu v popelnici na směsný odpad tvoří pořád materiálově využitelné odpady, jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo, jelikož využívaní sběrných hnízd může být pro obyvatelé časově náročné a nepohodlné. Tyto odpady pak končí bez využití ve spalovně nebo na skládce, a ještě za ně zaplatíme vysokou částku. Proč platit velké peníze za likvidaci stovek tun směsného komunálního odpadu, když můžeme 60 % z něj vytřídit, odpad použít jako surovinu pro další výrobu a ještě ušetřit?!

Stáhnout letáček Letáček „Informační leták a formulář pro objednávku nádob“ ke stažení