Otázky a odpovědi k novému systému odpadů

Datum aktuality

Na konci minulého roku se naplno rozběhnul nový systém odděleného sběru tříděných odpadů v Turnově. Systém je zatím v záběhu, objevuje se řada otázek k jeho fungování a také k důvodům změn. Přinášíme vám odpovědi na nejčastější dotazy, které směřujete na odbor životního prostředí nebo na vedení města. Více informací naleznete také na stránce www.turnovtridi.cz.

Proč se v souvislosti s novým systémem odpadů stále mluví o zdražování poplatků za svoz?

Od ledna roku 2021 platí nový zákon o odpadech. Ten nově nastavil poplatky za skládkování, které se postupně navyšují. V roce 2021 došlo ke zdražení skládkovacího poplatku o 300 Kč za tunu (z 500 Kč na 800 Kč). Poplatek se bude nadále navyšovat, až na konečných 1 850 Kč za tunu v roce 2029! Navíc poplatek za skládku znamená jen část nákladů, které město za směsný odpad platí. V roce 2020 činil poplatek za skládkování 40 % nákladů, které město musí platit skládce. Další náklady tvoří obsluha popelnic a doprava na skládku. Pokud bychom se nesnažili zmenšit objem směsného odpadu, zvýšení místního poplatku za odpady by bylo nevyhnutelné.

Došlo ke zdražení svozu odpadů, protože se snížila frekvence svozu?

V Turnově platíme místní poplatek za odpady. Ten neslouží pouze na pokrytí nákladů na svoz směsného komunálního odpadu. Poplatek slouží k zajištění všech činností a služeb na úseku odpadového hospodářství města:

  • Svoz odpadů ze sběrných míst separovaného odpadu, včetně úklidu v jejich okolí.
  • Provoz sběrného dvora na Vesecku (pondělí-sobota).
  • Provoz kompostárny bioodpadu na Malém Rohozci (duben-listopad).
  • Svoz tříděného odpadu z popelnic (bioodpad, nově také papír a plasty).
  • Svoz odpadkových košů na území města.

Poplatek za odpady pokrývá náklady na všechny tyto služby pro občany města. Odvoz popelnic od rodinných a bytových domů je tedy pouze jeho součástí. Nemění se tedy cena, pouze způsob, jak s odpady nakládáme. Cílem je maximální možná míra separace odpadů.

Kontejnery na separaci odpadů jsou často plné, kolem sběrných míst je nepořádek. Jak to řešíte?

Sběrná místa separovaného odpadu vyvážíme dle harmonogramu, který umožňuje schválený rozpočet. Papír a plasty se sváží na všech místech minimálně jednou týdně, na vytížených místech dvakrát týdně. Sklo se sváží jednou za 3-4 týdny.

Problém nepořádku u sběrných míst má více důvodů. Někdy skutečně občané z okolí vyprodukují více odpadu, než je kapacita kontejnerů. Častěji ovšem nastává situace, kdy kontejnery využívají občané z okolních obcí. Největším problémem je zneužívání kontejnerů podnikateli. Ti přijedou ke sběrnému místu a jsou schopni naplnit velkou část kontejneru během několika minut. S tímto problémem se potýkají i v jiných městech a účinné řešení zatím nemáme. Jedinou účinnou možností by bylo odstranění kontejnerů z veřejných míst, ale tím bychom občanům služby v odpadech zhoršili. Proto se raději snažíme zajišťovat svoz v rámci možností města, zajišťovat pravidelný úklid a informovat občany o možnostech, jak s dopady naložit, aby nebyl na území města nepořádek.

Třídilo se už dříve. Proč tedy došlo ke změně v odpadovém hospodářství města?

Cílem všech nových opatření je snížení objemu či hmotnosti směsného odpadu. Poplatky za nakládání se směsným odpadem jsou ty nejdražší. Dle rozborů, které provedla společnosti EKO-KOM v roce 2018 v Turnově vyplývá, že komunální odpad v popelnicích a kontejnerech stále obsahuje velké množství odpadů, které je možné vytřídit.

Jedná se přibližně o 7,9% papíru, 10,3 % plastů, 4,75% skla, 2,15 % kovů, 0,8 % nápojových kartonů, 2,75 % textilu, 21,95% bioodpadu. Celkově se tedy jde o 50,6 % směsného odpadu, který ještě je možné vytřídit.

Proč mám řešit svozy tříděného odpadu přímo od mého domu?

Třídění odpadů je dané ze zákona, třídit musí každý. Nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Je dobré o tom přemýšlet již při nákupech. Pokud už odpad vzniká, je nutné ho třídit. Jestliže skončí ve společné nádobě na směsný odpad, nikdo další už se k němu vracet nebude. Další třídění už je vyloučené. Proto chceme, aby se každý občan zamyslel, kam svůj odpad dává. Každý produkuje odpad a každý z nás nese odpovědnost za to, jak s ním dál bude naloženo. Pro lepší komfort třídění nabízíme možnost zapůjčení popelnic na plasty, papír a bioodpad přímo k rodinným a menším bytovým domům. Plasty, papír a biodpad jsou hlavními složkami tříděných odpadů a občané jich vyprodukují nejvíce ze všech možných separovaných odpadů.

Jaké je průměrné množství odpadů vyprodukované v Turnově?

V roce 2020 byl průměr na jednoho občana Turnova následující:

Plasty – 12,562 kg

Papír – 23,166 kg

Sklo – 18,030 kg

Nápojový karton – 0,397 kg

Textil – 3,615 kg

Kov – 0,613 kg

Bioodpad – 124,135 kg (včetně odpadu z údržby zeleně na území města)

Nebezpečné odpady – 0,928 kg

Objemné odpady – 41,68 kg

Směsný komunální odpad – 189 kg