Téměř 100 tun elektroodpadu jsme vytřídili v roce 2022

Datum aktuality

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. V Turnově se ho za rok 2022 vytřídilo téměř 100 tun.

Životní prostředí

Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

 

Výsledné množství elektro odpadu tvoří součet starého elektra vybraného v systémech zpětného sběru odpadů AsekolElektrowin a Ecobat. Za rok 2022 to je necelých 100 tun. Certifikáty environmentálního vyúčtování vyčíslují konkrétní přínos našeho města k ochraně přírody v roce 2022. V systému Asekol, který shromažďuje převážně ledničky, mrazáky, obrazovky a další malá zařízení, bylo celkem zpracováno 24.556 kg elektrozařízení. Díky tomu se podařilo uspořit například 274,07 MWh elektřiny, 25.834,55 litrů ropy nebo 1.451,39 m3 vody. Více také v Certifikátu environmentálního vyúčtování.

 

V systému Elektrowin, který se zaměřuje na ostatní domácí spotřebiče, nářadí a malá zařízení bylo v roce 2022 recyklováno 71.720 kg vysloužilých spotřebičů. Každý obyvatel odevzdal průměrně 5,06 kg. To znamená celkovou úsporu elektrické energie skoro 433 MWh, pro zajímavost – to je spotřeba 432 840 mycím cyklům myčky nádobí, ušetřili jsme téměř 42.047 l ropy, což je spotřeb pohonných hmot osobního auta na 1.573 cest Praha – Brno po D1. Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 41 477,82 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 1.700 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu. Víc v Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí.

 

Společnost ECOBAT zaměřená na zpětný odběr baterií a akumulátorů hlásí 20 kg odpadních baterií, z nichž je možné získat 15 kg druhotných surovin k výrobě nových produktů. Jedná se například o nikl, zinek, olovo nebo lithium a další kovy. Osvědčení o přínosu pro životní prostředí.

 

Osvědčení o úspoře emisí město Turnov získalo také od společnosti EKOKOM, která ve svém ročním shrnutí eviduje uspořených 24,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 376 tisíc domácností. V našem městě se vytřídilo celkem 1.382,874 t papíru, skla, kovů, nápojových kartonů. To znamená celkovou úsporu energie 27.8327.689 MJ a snížení emisí CO2 o 1.382,041 t. Osvědčení o úspoře emisí.

 

Díky kvalitnímu třídění jste přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového.

Děkujeme, že třídíte a tím šetříte přírodu a její zdroje.